از جمله اولین اقدامات معاونت تازه وارد حقوقی باشگاه استقلال رسیدگی به پرونده مالیاتی مدافع برزیلی این تیم بود.

از جمله اولین اقدامات معاونت تازه وارد حقوقی باشگاه استقلال رسیدگی به پرونده مالیاتی مدافع برزیلی این تیم بود.