نخست وزیر سابق انگلیس در جلسه پارلمان این کشور گاف داده و از رهبری الهام بخش رئیس جمهور روسیه در جنگ اوکراین قدردانی کرد.

نخست وزیر سابق انگلیس در جلسه پارلمان این کشور گاف داده و از رهبری الهام بخش رئیس جمهور روسیه در جنگ اوکراین قدردانی کرد.