رییس جمهور آمریکا در افتتاحیه اجلاس امروز تغییرات اقلیمی در گلاسکو ۲۰ ثانیه خوابید.

رییس جمهور آمریکا در افتتاحیه اجلاس امروز تغییرات اقلیمی در گلاسکو ۲۰ ثانیه خوابید.