سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از گازگرفتگی ۶ زن در داران خبر داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از گازگرفتگی ۶ زن در داران خبر داد.