حسین امیرعبداللهیان گفت: آمریکایی ها تصور نکنند با اقدام به صدور قطعنامه جدید می توانند در میز مذاکره امتیاز بگیرند.

حسین امیرعبداللهیان گفت: آمریکایی ها تصور نکنند با اقدام به صدور قطعنامه جدید می توانند در میز مذاکره امتیاز بگیرند.