در تصویر ساده‌انگارانه از رقابت رهبری، استارمر مورد حمایت جناح راست حزب بود و خانم لانگ بیلی نماینده جناح چپ حزب. با این حساب، آیا پیروزی استارمر را باید پیروزی راست و شکست چپ به‌شمار آورد؟ …

در تصویر ساده‌انگارانه از رقابت رهبری، استارمر مورد حمایت جناح راست حزب بود و خانم لانگ بیلی نماینده جناح چپ حزب. با این حساب، آیا پیروزی استارمر را باید پیروزی راست و شکست چپ به‌شمار آورد؟