مهر نوشت: کیوان صمیمی با حکم پزشکی قانونی به زندان بازگشت داده شد.

مهر نوشت: کیوان صمیمی با حکم پزشکی قانونی به زندان بازگشت داده شد.