حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان«خلاصه آقا ! رسیدیم به آن نقطه … (نکته)» در روزنامه کیهان نوشت:

حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان«خلاصه آقا ! رسیدیم به آن نقطه … (نکته)» در روزنامه کیهان نوشت: