افزایش قیمت بلیت هواپیما صدای کیهان را هم درآورد.

افزایش قیمت بلیت هواپیما صدای کیهان را هم درآورد.