روزنامه کیهان نوشت که اصلاح طلبان درباره موضوع پنجشیر قمپز در کرده بودند.

روزنامه کیهان نوشت که اصلاح طلبان درباره موضوع پنجشیر قمپز در کرده بودند.