مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: هوای کرج در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: هوای کرج در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار گرفته است.