شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای این کلانشهر را از نظر شاخص آلودگی قابل قبول اعلام کرد.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای این کلانشهر را از نظر شاخص آلودگی قابل قبول اعلام کرد.