نیویورک- ایرنا- هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه پیشین دولت های آمریکا با ادعای اینکه بازگشت به برجام “بسیار خطرناک” است، در عین حال اذعان کرد که هیچ جایگزینی وجود ندارد….

نیویورک- ایرنا- هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه پیشین دولت های آمریکا با ادعای اینکه بازگشت به برجام "بسیار خطرناک" است، در عین حال اذعان کرد که هیچ جایگزینی وجود ندارد.