کارلوس کی‌روش بعد از پیروزی برابر ولز گفت: امروز فرصتی بود که غرورمان را برگردانیم و کرامت خودمان را به دست بیاوریم

کارلوس کی‌روش بعد از پیروزی برابر ولز گفت: امروز فرصتی بود که غرورمان را برگردانیم و کرامت خودمان را به دست بیاوریم