مرتضی یکه پیشکسوت فوتبال ایران می‌گوید کارلوس کی‌روش تیم ملی را دیر تحویل گرفته است.

مرتضی یکه پیشکسوت فوتبال ایران می‌گوید کارلوس کی‌روش تیم ملی را دیر تحویل گرفته است.