منابع امنیتی اعلام کردند که گارد ساحلی کویت هشت ملوان ایرانی را دستگیر کرده است.

منابع امنیتی اعلام کردند که گارد ساحلی کویت هشت ملوان ایرانی را دستگیر کرده است.