دولت کویت در تنش به وجود آمده بین لبنان و عربستان به کاردار لبنان مهلت داد خاک کویت را ترک کند.

دولت کویت در تنش به وجود آمده بین لبنان و عربستان به کاردار لبنان مهلت داد خاک کویت را ترک کند.