در این ویدئو یک کوکوی دونده را می‌بینیم که مار بی‌نوایی را به دام انداخته و سعی در کشتن‌اش دارد.

در این ویدئو یک کوکوی دونده را می‌بینیم که مار بی‌نوایی را به دام انداخته و سعی در کشتن‌اش دارد.