رکنا : مهاجران عرب و ایرانیانی که قبلا ساکن عراق بودند در گذشته در بازارچه مروی به تجارت‌ می‌پرداختند.

رکنا : مهاجران عرب و ایرانیانی که قبلا ساکن عراق بودند در گذشته در بازارچه مروی به تجارت‌ می‌پرداختند.