کارشناس والیبال گفت: کولاکوویچ مربی بود که با رفتارهای خود منتقدین زیادی را هم علیه خود و هم علیه فدراسیون به ساخت.

کارشناس والیبال گفت: کولاکوویچ مربی بود که با رفتارهای خود منتقدین زیادی را هم علیه خود و هم علیه فدراسیون به ساخت.