رئیس انجمن زبان شناسی ایران گفت: کورش صفوی توانسته بود که یک ارتباط میان‌رشته‌ای از یک سو با فلسفه و از سوی دیگر با ادبیات برقرار کند و به دنبال بنای مکتب زبان‌شناسی تهران بود…

رئیس انجمن زبان شناسی ایران گفت: کورش صفوی توانسته بود که یک ارتباط میان‌رشته‌ای از یک سو با فلسفه و از سوی دیگر با ادبیات برقرار کند و به دنبال بنای مکتب زبان‌شناسی تهران بود