اقتصاد ترکیه تا پیش از سال 2000 همیشه تورمی بود و نرخ تورم در این کشور نسبت به ایران هم بالاتر بود. در سال 2001، بحرانی در این کشور شکل گرفت که رسیدن کمال درویش به وزارت اقتصاد را منجر شد. بسته سیاستی درویش توانست در عرض سه سال تورم ترکیه را کنترل کند….

اقتصاد ترکیه تا پیش از سال 2000 همیشه تورمی بود و نرخ تورم در این کشور نسبت به ایران هم بالاتر بود. در سال 2001، بحرانی در این کشور شکل گرفت که رسیدن کمال درویش به وزارت اقتصاد را منجر شد. بسته سیاستی درویش توانست در عرض سه سال تورم ترکیه را کنترل کند.