توافقی که با میانجی گری پکن انجام شد می‌تواند با موفقیت‌های بیش تری در سراسر منطقه همراه شود و سیلی‌ای به چهره سیاست‌های شکست خورده واشنگتن باشد. پکن از دید تهران و ریاض میانجی‌ای صادق بود در حالی که واشنگتن اغلب خود را به عنوان وکیل مدافع اسرائیل نش…

توافقی که با میانجی گری پکن انجام شد می‌تواند با موفقیت‌های بیش تری در سراسر منطقه همراه شود و سیلی‌ای به چهره سیاست‌های شکست خورده واشنگتن باشد. پکن از دید تهران و ریاض میانجی‌ای صادق بود در حالی که واشنگتن اغلب خود را به عنوان وکیل مدافع اسرائیل نشان داده است.