کوثری: مردم عراق می‌خواهند کسانی که اثرگذار هستند، خط مشی مشخص و مقتدرانه را در عراق پیاده کرده و ید واحد شوند و نظام قوی داشته باشند تا کشورشان بتواند یکپارچه اداره شود نه این‌که کش و قوس وجود داشته باشد….

کوثری: مردم عراق می‌خواهند کسانی که اثرگذار هستند، خط مشی مشخص و مقتدرانه را در عراق پیاده کرده و ید واحد شوند و نظام قوی داشته باشند تا کشورشان بتواند یکپارچه اداره شود نه این‌که کش و قوس وجود داشته باشد.