مصطفی کواکبیان، نماینده ادوار مجلس و چهره اصلاح طلب ، ضمن ارزیابی فضای سیاسی دانشگاه‌ها در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم به واگرایی دو طرفه جامعه دانشگاهی و مسئولین از یکدیگر……

مصطفی کواکبیان، نماینده ادوار مجلس و چهره اصلاح طلب ، ضمن ارزیابی فضای سیاسی دانشگاه‌ها در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم به واگرایی دو طرفه جامعه دانشگاهی و مسئولین از یکدیگر…