ظروف نقره دکوری قدیمی جزو وسایل کهنه و دست دوم به حساب می آید از وسایلی که هنوز با وجود قدمت آن خرید و فروش می شود.

ظروف نقره دکوری قدیمی جزو وسایل کهنه و دست دوم به حساب می آید از وسایلی که هنوز با وجود قدمت آن خرید و فروش می شود.