با برگزاری آزمون گروه زبان های خارجی، کنکور ۱۴۰۱ به ایستگاه پایانی رسید. در این گروه آزمایشی ۱۹۴ هزار و ۹۵۱ نفر شرکت کرده اند.

با برگزاری آزمون گروه زبان های خارجی، کنکور ۱۴۰۱ به ایستگاه پایانی رسید. در این گروه آزمایشی ۱۹۴ هزار و ۹۵۱ نفر شرکت کرده اند.