سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: ایران، هیچ اقدام ضد ایرانی از سوی دشمنان ملت ایران را بی پاسخ نگذاشته و نخواهد گذاشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: ایران، هیچ اقدام ضد ایرانی از سوی دشمنان ملت ایران را بی پاسخ نگذاشته و نخواهد گذاشت.