رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علت بالا بودن رشد نقدینگی در کشور ما به رابطه ما با دولت بازمی‌گردد، گفت: باید رابطه دخل وخرج دولت با بانک مرکزی اصلاح شود و اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند، قطعاً تورم پایان خواهد یافت….

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علت بالا بودن رشد نقدینگی در کشور ما به رابطه ما با دولت بازمی‌گردد، گفت: باید رابطه دخل وخرج دولت با بانک مرکزی اصلاح شود و اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند، قطعاً تورم پایان خواهد یافت.