مدیرعامل سابق روایت جالبی از برخورد بد چند بازیکن و لیدر با ایمون زاید مطرح کرد.

مدیرعامل سابق روایت جالبی از برخورد بد چند بازیکن و لیدر با ایمون زاید مطرح کرد.