محمد مهاجری با انتشار توئیتی به مدافعان انتصاب های فامیلی کنایه زد.

محمد مهاجری با انتشار توئیتی به مدافعان انتصاب های فامیلی کنایه زد.