عباس عبدی، فعال سیاسی از «فوبیا و زن هراسی برخی نمایندگان و متولیان» انتقاد کرد.

عباس عبدی، فعال سیاسی از «فوبیا و زن هراسی برخی نمایندگان و متولیان» انتقاد کرد.