اگه ما مسوولین آستین همت و تدبیر را بالا بزنیم، لازم نیست پاچه شلوار در گل کنیم.

اگه ما مسوولین آستین همت و تدبیر را بالا بزنیم، لازم نیست پاچه شلوار در گل کنیم.