شکایت کرده که چرا سیلی خوردی؟

شکایت کرده که چرا سیلی خوردی؟