رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: برخی از کشورهای اروپایی باید پاسخ بدهند که مکانی امنی برای گروه‌های تروریستی شده‌اند.

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: برخی از کشورهای اروپایی باید پاسخ بدهند که مکانی امنی برای گروه‌های تروریستی شده‌اند.