برنامه پرمخاطب «ممیزی» در قسمت جدید خود شوخی کنایه‌آمیزی درباره شرایط فعلی کشور انجام داده که در ویدئوی زیر آن را می‌بینید.

برنامه پرمخاطب «ممیزی» در قسمت جدید خود شوخی کنایه‌آمیزی درباره شرایط فعلی کشور انجام داده که در ویدئوی زیر آن را می‌بینید.