محمدجواد آذری جهرمی، طی یادداشتی به اظهارات سخنگوی دولت رئیسی واکنش نشان داد.

محمدجواد آذری جهرمی، طی یادداشتی به اظهارات سخنگوی دولت رئیسی واکنش نشان داد.