نماینده مردم بجنورد در مجلس با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس گفت: حفظ انتظام مجلس و شأن و اقتدار نمایندگان از مهم‌ترین مسائل مربوط به مجلس و جایگاه نمایندگی است. بسیاری از نمایندگان در موافقت یا مخالفت صحبت می کنند، گاهی اسامی افرادی را می‌بر…

نماینده مردم بجنورد در مجلس با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس گفت: حفظ انتظام مجلس و شأن و اقتدار نمایندگان از مهم‌ترین مسائل مربوط به مجلس و جایگاه نمایندگی است. بسیاری از نمایندگان در موافقت یا مخالفت صحبت می کنند، گاهی اسامی افرادی را می‌برند و حرف‌هایی می‌زنند که در شأن نمایندگان نیست.