در آستانه سال جدید به همت انجمن حمایت از زندانیان ماکو و مساعدت خیرین به ارزش ۶۱۰ میلیون به خانواده‌های تحت پوشش مساعدت می‌شود.

در آستانه سال جدید به همت انجمن حمایت از زندانیان ماکو و مساعدت خیرین به ارزش ۶۱۰ میلیون به خانواده‌های تحت پوشش مساعدت می‌شود.