سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از کمبود پایگاه مدیریت بحران در سه منطقه مرکزی و شمالی تهران خبر داد.

سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از کمبود پایگاه مدیریت بحران در سه منطقه مرکزی و شمالی تهران خبر داد.