مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی گفت: کمبود منابع یکی از مهمترین مشکلاتی است که صندوق های خرد زنان عشایری این استان با آن مواجه است.

مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی گفت: کمبود منابع یکی از مهمترین مشکلاتی است که صندوق های خرد زنان عشایری این استان با آن مواجه است.