خیز پنجم کرونا با سویه دلتا، مشکلات بسیاری را برای شهروندان در حوزه درمان از قبیل کمبود سرم و دارو به وجود آورده و در این میان نقش بازار سیاه در رفع این کمبودها بسیار پررنگ شده است….

خیز پنجم کرونا با سویه دلتا، مشکلات بسیاری را برای شهروندان در حوزه درمان از قبیل کمبود سرم و دارو به وجود آورده و در این میان نقش بازار سیاه در رفع این کمبودها بسیار پررنگ شده است.