کم آبی موجب شده تاشهروندان تبریز وشهرهای بزرگ استان شاهد قطعی و کمبود آب آشامیدنی باشند.

کم آبی موجب شده تاشهروندان تبریز وشهرهای بزرگ استان شاهد قطعی و کمبود آب آشامیدنی باشند.