معاون وزیر جهاد گفت: در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز شب عید و ماه رمضان به سبب فراوانی جای هیچ گونه نگرانی نیست.

معاون وزیر جهاد گفت: در خصوص تامین کالاهای مورد نیاز شب عید و ماه رمضان به سبب فراوانی جای هیچ گونه نگرانی نیست.