اگرچه از آیین بزرگ‌داشت دکتر دادبه دو سه روز می‌گذرد اما نکتۀ دقیق و عمیقی که در آن مطرح شد هم تازه است و هم نیاز جامعۀ امروز و میوۀ باغ ادبیات ایران که دریغ است برنچینیم……

اگرچه از آیین بزرگ‌داشت دکتر دادبه دو سه روز می‌گذرد اما نکتۀ دقیق و عمیقی که در آن مطرح شد هم تازه است و هم نیاز جامعۀ امروز و میوۀ باغ ادبیات ایران که دریغ است برنچینیم...