هواداران سرخابی به واسطه سریال پایتخت در حال کری خوانی برای یکدیگرند.

هواداران سرخابی به واسطه سریال پایتخت در حال کری خوانی برای یکدیگرند.