به دنبال تایید خبر حذف قرعه کشی برای اکثر محصولات خودروسازان (جز برخی محصولات ایران خودرو) و تغییر شیوه خرید خودرو از سامانه تخصصی یکپارچه به فروش توسط شرکت های خودروساز ……

به دنبال تایید خبر حذف قرعه کشی برای اکثر محصولات خودروسازان (جز برخی محصولات ایران خودرو) و تغییر شیوه خرید خودرو از سامانه تخصصی یکپارچه به فروش توسط شرکت های خودروساز …