محققان ارتباط بین توده عضلانی اندک و زوال شناختی در افراد مسن را کشف کرده است.

محققان ارتباط بین توده عضلانی اندک و زوال شناختی در افراد مسن را کشف کرده است.