تروور سینکلر به سرمربی لیورپول حمله کرده و وی را مقصر اصلی خروج سادیو مانه می‌داند.

تروور سینکلر به سرمربی لیورپول حمله کرده و وی را مقصر اصلی خروج سادیو مانه می‌داند.