جواد نکونام با یک خرید عجیب بیشتر کارشناسان را غافلگیر کرد.

جواد نکونام با یک خرید عجیب بیشتر کارشناسان را غافلگیر کرد.